Les esglésies evangèliques

personaLes Esglésies Evangèliques neixen en la Reforma Protestant del segle XVI. La influència del pensament reformat va ser gran al nostre país, però la Inquisició pràcticament va extingir la flama que va arrelar amb força en els cors de molts . L’evidència d’aquest moviment cultural  és la primera traducció de la Bíblia al castellà, realitzada per Casiodoro de Reina al segle XVI, que segueix sent la versió castellana de la Bíblia més difosa al món, i avui és reconeguda com una joia de la literatura hispana

Sols la Escriptura:
Tota l’Escriptura és inspirada per Déu i serveix també per a ensenyar, per a refutar, per a corregir, per a educar en la rectitud, a fi que l’home de Déu estigui ben disposat i preparat per a qualsevol tasca noble. 2ªTimoteu 3:16-17

Sols per fe:
Atès que afirmen que l’home és justificat per la fe, a part de les obres de la Llei. Romans 3:28
Justificats, doncs, per la fe, tenim pau amb Déu per mitjà de nostre Senyor Jesucrist. Romans 5:1

biblia

Sols per gracia:
Perquè és per gràcia que heu estat salvats, mitjançant la fe, i això no ve de vosaltres mateixos: és un do de Déu. No és fruit d’unes obres, per tal que ningú no pugui presumir-ne. Ja que som obra seva, creats en Crist Jesús, en vistes a les bones obres que prèviament Déu tenia preparades perquè les practiquéssim. Efesis 2:8-10

Sols per Crist:
Perquè hi ha un sol Déu, també hi ha un sol mitjancer entre Déu i els homes: Crist Jesús, home, que es donà a si mateix com a rescat en favor de tots. Aquest és el testimoniatge presentat al moment fixat. 1ª Timoteu 2:5-6 

Sols a Déu la gloria:
Ell és l’origen, el mitjà i el terme de l’univers. A ell sigui la glòria pels segles. Amén. Romans 11:36